Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

Weroniikaa
07:54
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viainyou inyou
07:53
3542 c233
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabawisa bawisa
Weroniikaa
07:50
Weroniikaa
07:49

July 11 2017

19:58
0071 765b 500
Bardzo.
Weroniikaa
19:56
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.

July 07 2017

Weroniikaa
19:24
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Weroniikaa
18:54
Weroniikaa
18:31
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
16:34
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
16:32
5019 1ee7 500
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa
Weroniikaa
16:32
A. Henel

July 04 2017

Weroniikaa
19:31
4050 3f34 500

July 02 2017

Weroniikaa
19:23
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapsychodelik psychodelik

June 28 2017

Weroniikaa
20:30
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viaiansha iansha

June 25 2017

Weroniikaa
17:34
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
17:12
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
17:12
Reposted fromLane Lane viawolalabym wolalabym

June 23 2017

Weroniikaa
18:46
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoSad soSad
Weroniikaa
18:46
7479 914b
Reposted fromdepressionsucks depressionsucks viasoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl